Regulamin sklepu internetowego www.studiokreacjiruchu.pl

Sklep internetowy www.studiokreacjiruchu.pl jest prowadzony przez:

Studio Kreacji Ruchu Tomasz Piotrowski ul. Podmiejska 27 / 6 62-800 Kalisz NIP: 9680840033, REGON 302826373

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy studiokreacjiruchu.pl – prowadzony przez Firmę Studio Kreacji Ruchu Tomasz Piotrowski, dostępny pod domeną internetową www. studiokreacjiruchu.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www. studiokreacjiruchu.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl.

2. Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Firmą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl.

Rejestracja w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl

Logowanie do Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.

Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym (to jest imię i nazwisko lub nick) dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl. w razie zamieszczenia przez zarejestrowanego Klienta recenzji produktu. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne dla innych użytkowników Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl. Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym umieścić je w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl. Zarejesrtowany Klient zamieszczający recenzje produktu oświadcza, że władny jest do decydowania o udostępnieniu danych zawartych w jego profilu publicznym (to jest imienia, nazwiska lub nick’u) nieograniczonemu kręgowi osób.

Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości.

Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl.

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl mogą być zgłaszane Firmie na adres mailowy: sklepstudiokreacji@gmail.com

Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

 • loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl;

Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

 • przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
 • przez Firmę w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Firmę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany).

4. Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Firmę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Firmę zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5. Warunki realizacji zamówień

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
 • po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
 • wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
 • w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta, Klient ma do wyboru dwa miejsca odbioru zamówionego towaru:
  • Jarocin, os. Rzeczypospolitej 6
  • Kalisz, ul. Fabryczna 16a
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
 • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl i Politykę Prywatności bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
 • kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi:

 • do wskazanego przez Klienta w zamówieniu punktu odbioru w Kaliszu bądź w Jarocinie

W Sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczna, w związku z czym Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Firmę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Firma będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia możliwe jest w dwóch punktach odbioru:

 • Jarocin, os. Rzeczypospolitej 6
 • Kalisz, ul. Fabryczna 16a

Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem na rachunek bankowy:

ING 26 1050 1201 1000 0097 2584 5029

W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności.

7. Czas realizacji zamówień

Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego studiokreacjiruchu.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia w sklepie Internetowym studiokreacjiruchu.pl wynosi 14 20 dni.

8. Warunki reklamacji

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy.

Firma rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

9. Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

10. Zwrot należności Klientom

Firma dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
 • odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

W razie, gdy zwrot procedowany jest w punkcie odbioru Klient otrzymuje zwrot:

 • W formie zwrotu środków na rachunek bankowy o ile Klient wskaże Firmie numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

Jeżeli zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym) Klient powinien podać Firmie pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez Firmę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

11. Dane osobowe

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.